Zacięci wrogowie Mahdiego:

Gdy pojawi się Mahdi, jego zaciętymi wrogami będą duchowni i juryści.

(Futuhat  Makkiyyah, tom 2, s. 242)
 
Kiedy Mahdi rozpocznie dzieło odnowy praktyki Proroka(saw) i położy kres innowacjom,  współcześni duchowni zagorzale podążający za naukami jurystów i oddani swoim przodkom oraz przywódcom z przeszłości powiedzą, że on dąży do zburzenia wiary i społeczności muzułmańskiej. Będą mu przeciwni i zgodnie ze swym zwyczajem uznają go za niewiernego”. (HuJajul Karamah, s. 363 autorstwa Nawab Siddique Hasana Khana)
 
Zgodnie z powyższymi proroctwami wszystkich pism Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (pokój z nim) został zesłany przez Boga jako Obiecany Mesjasz i Mahdi, Reformator dla całego świata czternastym wieku ery islamu (tzn. wiek XX). Pojawił się dokładnie na wschód od Damaszku i twierdził, że jest podległy Prorokowi (saw). Nie miał osobnej misji, lecz pracował dla  misji Muhammada (saw). Powiedział także: „Kto poszukuje oddzielenia  mnie z Jego Świątobliwością Muhammadem Mustafą (pokój z nim), ten mnie nie rozumie i ma błędny pogląd”.
Pod Bożym  przewodnictwem, 23 marca 1889 roku założył  w indyjskim Qadian ogólnoświatową Społeczność Muzułmańską Ahmadiyya i skierował wszystkie siły na realizację kolosalnego zadania zjednoczenia ludzkości przez odrodzenie islamu oraz naprawy doktrynalnych błędów, które wkradły się do wszystkich religii, powodując ich wypaczenie.

Wyjaśniając cele swojego nadejścia, powiedział:
„Bóg Wszechmocny, ujrzawszy, że świat zmierza ku błędom, odstępstwom i niegodziwościom, wezwał mnie, abym wyciągnął świat z tego stanu upodlenia, i nakazał mi głoszenie prawdy oraz powstrzymywanie świata przed złem, w które popada. Dokładnie więc w czasie, gdy trzynasty wiek od hidżry dobiegał końca i świat wkraczał w stulecie czternaste, zgodnie Boskimi Przykazaniami ogłosiłem swoją misję i słowem oraz pismem poinformowałem ludzi, że jestem Reformatorem, którego nadejście zostało obiecane na początek czternastego wieku, i powinienem odnowić na ziemi wiarę znikającą z jej powierzchni, a mając siły od Boga, będę mógł Jego mocną ręką przyciągnąć świat do prawdziwych cnót, pobożności i prawości, odsuwając go od dotychczasowych błędów w pojmowaniu i praktykowaniu religii”. (Review of Religions, tom 1, 1903)
 
Ogłosił, że jest tylko Jeden Bóg, który stworzył wszystkie istoty ludzkie. Religia islamu stanowi poddanie się Bogu. Nikomu nie można narzucać jej przymusem. Każdy człowiek swobodnie wybiera, co mu się podoba. Islam nie tylko nie popiera rasizmu i przemocy, ale wręcz potępia wszystkie formy przemocy i terroryzmu, niezależnie od celu, w jakim są uprawiane. Propaguje tolerancję i szacunek do wszystkich oraz wypieranie zła dobrem, a ponadto popiera zrzekanie się swych dotychczasowych praw dla dobra harmonii oraz pokoju i opowiada się za pełną zgodą pomiędzy wszystkimi ludźmi i religiami. Naucza, że wszystkie religie świata pochodzą od jednego Boga. Ich nauki zawierają w swej istocie prawdę, lecz przeznaczone były dla określonych ludzi i w określonym czasie, a zrealizowawszy swój cel, zostały przez Boga zastąpione naukami lepszymi i bardziej dopasowanymi do rozwiniętych potrzeb ludzi ze wszystkich epok i całego świata. Gdy dojrzała ludzkość i środki przekazu, Mądry Bóg ustanowił Hazrata Muhammada (saw) Uniwersalnym Prorokiem i po uaktualnieniu i zakończeniu wszystkich uprzednich objawień do doskonałego  kształtu, objawił Jego doskonałe  powszechne i ostateczne prawo w postaci Koranu ,aby zjednoczyć ludzkość  i wszystkie religie w jedną, pojedynczą, powszechną owczarnię.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.