Dlaczego Wspólnota Ahmadiyya

Ahmadiyyat jest to przepowiedziane przez Proroka Muhammada (as)  odrodzenie się islamu aby zjednoczyć ludzkość w Dniach Ostatnich.

W hadisie odnoszącym się do tego proroctwa Abu Hurairah relacjonuje:

 ,,Byliśmy akurat w  towarzystwie Proroka (saw), gdy została mu objawiona sura Jumu'ah. Gdy wyrecytował werset „powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył” [62:4], jeden z obecnych zapytał: „Kim są oni, Posłańcu Allaha?” Prorok (saw) nie zwrócił uwagi. Tamten człowiek powtórzył pytanie jeszcze dwa albo trzy razy. A siedział z nami wówczas Pers Salman. Prorok (saw) położył na nim rękę i rzekł: „Gdyby wiara miała odejść do Plejad, człowiek spośród nich z pewnością by ją odnalazł”.  (Bukhari)

On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, i naucza ich Księgi i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry.

Sura Al-Jumu'ah (62:3-4)

 

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to dynamiczny, rozwijający się w szybkim tempie ruch odrodzenia islamu. Założony w 1889 roku rozprzestrzenił się do 195 krajów, należą do niego dziesiątki milionów ludzi. Obecna siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to jedyna w islamie organizacja, która wierzy, że długo oczekiwany Mesjasz nadszedł w osobie Mirzy Ghulama Ahmada (pokój z nim) (1835-1908) z Qadian. Ahmad (pokój z nim) uznaje siebie, w sensie metaforycznym za drugie nadejście Jezusa z Nazaretu (pokój z nim) oraz boskiego przewodnika, którego przyjście przepowiedział Prorok islamu, Muhammad (pokój z nim). Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya wierzy, że Ahmada (pokój z nim) , podobnie jak Jezusa (pokój z nim), zesłał Bóg, aby zakończyć religijne waśnie, potępić przelewanie krwi i odbudować pokój, moralność i sprawiedliwość. Nadejście Ahmada (pokój z nim) zapoczątkowało bezprecedensową epokę islamskiego odrodzenia. Żarliwie głosząc prawdziwe i zasadnicze nauki islamu, odrzucił wszelkie fanatyczne wierzenia i praktyki. Uznał także szlachetne nauki świętych oraz wielkich założycieli religii, między innymi Zaratustry (pokój z nim), Abrahama (pokój z nim), Mojżesza (pokój z nim), Jezusa (pokój z nim), Kryszny (pokój z nim), Buddy (pokój z nim), Konfucjusza (pokój z nim), Lao Tzu i Guru Nanaka. Objaśnił także jak te nauki zbiegają się w jednym  prawdziwym islamie.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to wiodąca islamska organizacja, która kategorycznie odrzuca wszelką formę terroryzmu. Już ponad sto lat temu Ahmed ogłosił, że na agresywny „dżihad mieczem” w islamie miejsca nie ma. W zamian za to nauczał swoich wyznawców cenić broniącego islamu bezkrwawego, intelektualnego „dżihadu piórem”. Z tą myślą napisał ponad osiemdziesiąt książek i dziesiątki tysięcy listów, wygłosił setki wykładów i wziął udział w licznych debatach publicznych. Jego racjonalna i wnikliwa obrona islamu podważyła konwencjonalną opinię o muzułmanach. Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya w ramach działań na rzecz odnowy islamu, mimo ostrego sprzeciwu części świata muzułmańskiego, kontynuuje szerzenie nauk Ahmeda (pokój z nim) nawołujących do modernizacji i powściągliwości.
 
Jest to także jedyna islamska organizacja, które popiera rozdział religii od państwa. Ponad sto lat temu Ahmad (pokój z nim) nauczał swoich wyznawców obrony świętości zarówno religii jak i państwa poprzez doskonalenie prawości duszy i lojalność obywatelką. Ostrzegał przed irracjonalnymi interpretacjami Koranu oraz niewłaściwemu stosowaniu prawa islamskiego. Ciągle wygłaszał swe obawy o ochronę praw Bożych stworzeń. Dzisiaj nadal pozostaje zwolennikiem powszechnych praw człowieka, praw mniejszości i swobody wyznania. Społeczność Ahmadiyya popiera równouprawnienie i wykształcenie kobiet. Należą do niej najbardziej prawowici, najlepiej wykształceni i najbardziej oddani muzułmanie na świecie.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to czołowa organizacja islamska posiadająca jednego duchowego przywódcę. Ponad sto lat temu Ahmad (pokój z nim) przypominał swoim wyznawcom o Bożej obietnicy zabezpieczania przesłania islamu za pośrednictwem khilafat (duchowa instutcja  sukcesji proroctwa Muhammada (saw)). Wspólnota ta uważa, że jedynie  duchowe dziedzictwo instytuacji Khalifatu oraz prawdziwe wartości islamu może ochronić ludzkość.

Od śmierci Ahmada (pokój z nim) w 1908 roku, sukcesję duchową przejmowało, w drodze wyborów, po kolei pięciu duchowych przywódców). Piątym i obecnym jest mieszkający w Wielkiej Brytanii Mirza Masroor Ahmad. Pod duchowym przewodnictwem swoich Kalifów, Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya zbudowała już ponad 15 tys. meczetów, ponad 500 szkół i 30 szpitali. Przetłumaczyła Koran na 60 języków. Upowszechnia prawdziwe nauki islamu oraz przesłanie pokoju i tolerancji za pośrednictwem działającej dwadzieścia cztery godziny na dobę telewizji satelitarnej MTA, internetu (alislam.org) i pism drukowanych (Islam International Publications). Stanęła na czele niezależnej organizacji charytatywnej Humanity First, która niesie pomoc ofiarom katastrof i potrzebującym, nie zależnie od wyznania, na całym świecie.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.