Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazania Piątkowe

W wierze ćwicz swoje zdolności, pomagaj słabszemu bratu Kazania Piątkowe

 Allah nie obarcza żadnej duszy ciężarem ponad jej możliwości (…) (2:287)

 

Ten werset Koranu wyjaśnia, że Bóg nie daje przykazań, które wykraczają poza ludzkie możliwości. Zatem obowiązek stosowania przykazań w praktyce jest oczywisty i wierzący nie

Istota wypowiadania błogosławieństw dla Proroka(saw)


Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju. (33:57)

 

Ten werset wyjaśnia, że Bóg i Jego aniołowie wysyłają błogosławieństwa i pozdrowienia na Proroka. Tak więc ci, którzy

Tragedia w Pakistanie

W dzisiejszych czasach obserwujemy wiele incydentów barbarzyństwa i okrucieństwa przeprowadzanych w krajach muzułmańskich. Takie epizody nie mają miejsce w innych krajach, a przynajmniej nie występują tam z taką samą częstotliwością. Rozwinięty świat wznosi silne protesty przeciwko

Prawdziwość Obiecanego Mesjasza(as)

Dzisiejsze piątkowe kazanie dotyczyło kilku incydentów z życia Obiecanego Mesjasza (as), jak to wyjaśnił Hadhrat Musleh Maud (ra), ukazujące z różnych perspektyw błogosławione życie Obiecanego Mesjasza (as).

 

W Sura Yunus, Bóg określił zasadę w odniesieniu do prawdziwości Jego Proroków: (...) Naprawdę żyłem pomiędzy wami na długo przedtem. Czyż zatem nie rozumiecie? (10:17)

Istota posłuszeństwa i poddania

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi oraz tym, którzy wśród was mają autorytet. Jeśli poróżnicie się w czymkolwiek, zwracajcie się z tym do Allaha i Jego Posłańca, o ile wierzycie w Allaha i Dzień Ostatni. W końcu to jest najlepsze i najbardziej chwalebne. (4:60)

Całkowite zaufanie i poleganie na Allahu

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

"Należy zawsze pamiętać, że tylko Allah Wszechmogący ma prawdziwą władzę dawania pomocy, gdy zabiega się o ratunek".

 

To znaczy, gdy potrzebna jest pomoc to tylko Bóg ma prawdziwą

Błogosławieństwa modlitwy

Dzisiejsze piątkowe kazanie oparte było na podstawie wypowiedzi i pism Obiecanego Mesjasza (as) wyjaśniających oznaki akceptacji jego modlitw, jego znaki oraz Boski, dla niego, ratunek.

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że kiedyś Muhammad Ali Khan Nałab Sahib napisał prośbę o modlitwę o złagodzenie jakiś finansowych trudności, które napotkał. Obiecanemu Mesjaszowi (as) zostało objawione, że

Dążcie do dobra i do pokoju dla wszystkich

Po taszahhud, ta’ałłuz i zarecytowaniu Sura Al-Fatiha, Hudhur (aba) powiedział:

W Koranie, Allah Wywyższony mówi: Jesteście najlepszym ludem, ludem wzbudzonym dla dobra ludzkości.(3:111)

 

Hudhur (aba) powiedział, że jesteście ludźmi, którzy zostali wzbudzeni dla dobra i

Dawanie pierwszeństwa wierze przed kwestiami doczesnymi

Każdy mężczyzna i każda kobieta, młodzi i starsi naszego Dżama'at znają bardzo dobrze frazę ,,Powinienem dawać pierwszeństwo wierze ponad sprawami doczesnymi." Jest tak, dlatego, że Obiecany Mesjasz (as)

Oddawanie czci, radzenie sobie z gniewem i przebaczenie

Bóg zwrócił uwagę prawdziwych wierzących ku stawaniu się عابد Abid (czciciel Boga) i ku przyjmowaniu wysokich morałów, ponieważ bez tego, ten, kto twierdzi, że posiada wiarę, nie może być nazywany prawdziwym wierzącym. Oznaką prawdziwie wierzących jest to, że czczą Boga, a także unikają bezczynności i frywolnych kwestii. Nie może być tak, że człowiek jest prawdziwym wierzącym, ale

Poszukuj Allaha poprzez bycie posłusznym Prorokowi(saw)

Bóg oświadczył w Koranie: O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Allahowi i Posłańcowi, kiedy was wzywa, żeby on mógł dać wam życie (…) (8:25)

 

W rzeczy samej, Bóg wysyła Swoich Proroków, aby dać ludziom życie duchowe, a poprzez Proroka (saw) wysłał nam całkowite oraz doskonałe Szariat [arab. prawo] w formie Koranu i

Zasługujące na pogardę ataki w Gujranwaja


Na niebo, posiadające budowle z gwiazd,

I Obiecany Dzień,

I świadka, i tego, któremu dawane jest świadectwo,

Niechaj przeklęci będą Ludzie Okopów

Ogień podsycany paliwem-

Kiedy zasiedli przy nim

I byli świadkami tego, co uczynili wierzącym.

A nienawidzili ich tylko za to, że ci uwierzyli w Allaha, Wszechmogącego, Godnego Chwały,

Istota błogosławionego miesiąca Ramadan

O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem.(2:184)

Jedynie z łaski Bożej doświadczamy kolejnego Ramadanu, miesiąca nieograniczonych błogosławieństw. Bóg stwierdza, że

Błogosławiona wizyta w Niemczech

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że dwie ostatnie modlitwy piątkowe prowadził w Niemczech. Piątkowe kazanie z 6-tego czerwca dotyczyło tematu posłuszeństwa wobec Kalifatu i było przeznaczone nie tylko dla niemieckiego Dżama’at, ale dla

Dżelsa Salana w Niemczech

Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił dzisiejsze Piątkowe Kazanie w Niemczech. Niemiecka Dżelsa Salana rozpoczęła się wraz z tym kazaniem. Hudhur wyraził nadzieję na dobrą frekwencję w czasie Dżelsa jako że Obiecany Mesjasza (as) wielokrotnie zwracał uwagę na

Bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Kalifatu

Czy oni nie patrzą na wielbłądy, jak są stworzone?

I na niebo, jak jest wzniesione?

I na góry, jak są ustawione?

I na ziemię, jak jest rozpostarta? (88:18-21)

Poszukujcie Jedności Allaha poprzez Proroka (saw)

Ubiegłe Piątkowe Kazanie było oparte na wykładzie o Obiecanym Mesjaszu (as) i jego rozumieniu Koranu, przykazaniach Koranicznych i Jedności Boga, co wywodziło się z racji całkowitego poświęcenia się Prorokowi(saw). A to dlatego, że ani koncepcja Jedności Boga ani

Istota prawdziwej miłości do Allaha

W dzisiejszym piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład na temat miłości do Boga w odniesieniu do pism i wypowiedzi Obiecanego Mesjasza (as). Hudhur powiedział, że w tych wyciągach z pism Obiecanego Mesjasza (as) zdefiniowana jest

Znaki prawdy: Obiecany Mesjasz(as) i Mahdi

W dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład związany z książkami Obiecanego Mesjasza (as), w których ten objaśnia znaki swojej prawdomówności i swoich cudów.

Najpierw jednak Hudhur wyjaśnił, że

Istota rozpoznania Allaha

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że kilka tygodni temu przedstawił serię piątkowych kazań na temat zreformowania praktyk. W tych kazaniach objaśnił, w jaki sposób Obiecany Mesjasz (as) przedstawił nam Boga i jakie są sposoby i środki osiągnięcia wiedzy o Bogu, Bożej miłość i

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.