Co to jest Islam

Fundamentalną doktryną w islamie jest jedność Boga. Człowiek zaś jest stworzeniem obdarzonym wolną wolą i odpowiedzialnym za swoje czyny w życiu na ziemi. Decydują one o tym czy zasłuży on na obiecane mu wieczne duchowe życie w Raju po śmierci. Sama wiara nie jest jednak wystarczająca do zbawienia. By je osiągnąć potrzebne są czyny i życie zgodne z nakazami Koranu.

Islam deklaruje się jako wiara uniwersalna, co objawia Bóg w pierwszej części (surze) Koranu. W swoich założeniach islam uznaje wszystkich ludzi za równych. Zasady wiary normy obrzędowe oraz zachowania społeczne muzułmanina określa Koran – święta księga islamu. Księga objawiona bezpośrednio przez Boga Allaha Prorokowi Muhammadowi (saw). Bardzo dokładnie i precyzyjnie normuje ona wszystkie aspekty życia społecznego jak i jednostki, czyniąc z islamu religię ponadnarodową. Według Koranu człowiek otrzymał dokładną i pełną naukę pozwalającą mu osiągnąć cel jego stworzenia na ziemi. Powinien żyć w taki sposób, by niezależnie od wszystkich przeciwności codziennego ludzkiego bytu wprowadzać ją w czyn. W islamie życie ludzkie jest zintegrowaną, jednolitą całością, a nie zbiorem różnych elementów rozproszonych i niekiedy wykluczających się. Życie duchowe na równi z materialną stroną życia są nierozłącznymi składnikami natury ludzkiej. Islam kładzie nacisk na tolerancję religijną i pokojowe szerzenie wiary. Kardynalną regułą jaką każdy muzułmanin i każda muzułmanka powinni przestrzegać jest uznanie i okazanie szacunku wszystkim prorokom Boga, włączając proroka Adama, Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Krisznę, Buddę, Konfucjusza, etc., którzy kiedykolwiek zostali wysłani przez Boga do jakiegokolwiek ludu na ziemi. Koran oraz praktyka proroka Muhammad (saw) stanowią główne źródło prawa  islamu zwanego Szariaat.
 

Główne zasady wiary, znane również jako Pięć Filarów Islamu wymienione zostały poniżej:

Pierwszy filar nazywany jest Kalimatul szahaadaislamskie wyznanie wiary. Brzmi ono następująco:

Wyznaję, iż nie ma innego Boga oprócz Allaha i wyznaję, iż Muhammad jest Jego sługą i Posłańcem.

Jedność Boga jest podstawą wiary w islamie.

Drugi filar nazywa się Salat (Modlitwa) – odprawianie modlitwy w nakazanej formie. Z wszystkich religijnych obowiązków islam kładzie szczególnie duży nacisk na instytucję Modlitwy. Regularne jej odmawianie pięć razy w ciągu dnia, umożliwia każdemu człowiekowi nawiązanie prawdziwego, żywego kontaktu ze swym Stwórcą oraz własny rozwój duchowy. Oprócz pięciu obowiązkowych Modlitw, są inne, nadobowiązkowe typy Modlitw.

Muzułmanin traktuje duchową stronę życia tak poważnie, jak materialista materialną stronę życia. Tak jak powietrze i pożywienie SA podstawą naszego fizycznego bytu, podobnie nie możemy przetrwać duchowo bez składania Salat regularnie, w różnych porach dnia.

Trzeci filar nazywany jest Zakat czyli forma podatku, który płacą rocznie w gotówce lub naturze samodzielni finansowo muzułmanie. Przekazywany jest on na cele wymienione w Świętym Koranie.

Czwarty filar nazywany jest Saum (Post) – przestrzeganie postu w miesiącu Ramadan.

Piąty filar nazywany jest Hadż (Pielgrzymka) – odbycie pielgrzymki co najmniej raz w ciągu życia muzułmanina do świątyni KaabaMekce.

 


 

 

Niniejsza praca stanowi przedstawienie ogólnego zarysu islamu,  jego wszechobecnego wpływu na codzienne życie muzułmanina, opis i sposób wykonywania niektórych czynności, zgodnie z zasadami pierwotnego islamu – praktykowanego  zgodnie z naukami Koranu  przez Proroka Muhammad

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.