Koran - objawiona Księga islamu

Koran - objawiona Księga islamu

Zasady wiary, normy obrzędowe oraz zachowania społeczne muzułmanina określa Koran –  księga islamu. Księga objawiona bezpośrednio przez Allaha Prorokowi Muhammadowi (saw - Salla Allahu Alaihi łasallam, pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim).

Nazwa Al-Qur'aan (z arab. Koran) pochodzi od słowa Qara'a, które oznacza: on przeczytał;przekazał lub podał wiadomość, zebrał rzecz. Tak więc Koran oznacza:

1. Księgę, która ma być czytana. Koran jest najszerzej czytaną Księgą na świecie;

2.Księgę lub posłannictwo, które ma być przekazane światu. Koran to jedyna Boża księga, która zawiera Posłannictwo w żaden sposób nie ograniczone. Bowiem podczas gdy wszystkie inne objawione księgi są przeznaczone dla konkretnych czasów i konkretnych ludów, Koran ma służyć we wszystkich czasach i wszystkim ludziom (34:29). 

3. Księgę, która zawiera wszystkie prawdy; Koran rzeczywiście jest składnicą wiedzy, która zawiera nie tylko wszystkie wieczne prawdy zawarte we wszystkich wcześniej objawionych księgach (98:4), ale i wszystkie prawdy, których ludzkość może potrzebować w jakichkolwiek czasach i okolicznościach (18:50).

Prorok Muhammad (saw) otrzymał  swoje pierwsze objawienie, w nocy, 24 dnia miesiąca Ramadan, w jaskinii Hiraa'( niedaleko Mekki), na 13 lat przed Hiżrah. Data ta odpowiada 610 r. Objawienie to brzmiało następująco:

W Imię Boga Miłosiernego Litościwego,

Głoś w Imię twego Pana, który stworzył,

Stworzył człowieka z grudki krwi.

Głoś! A Pan twój jest Najhojniejszy,

Który nauczał piórem,

Nauczył człowieka tego, czego on nie znał.

Sura Al-'Alaq, 30: 1-6

Całe objawienie - Koran powtarzane było Prorokowi Muhammadowi (saw) przez anioła Gabriela co roku, przez kolejne 23 lata, w tym właśnie miesiącu Ramadan. Trwało to aż do ostatniego roku życia Proroka(saw), kiedy to całość Koranu została mu dwukrotnie objawiona przez anioła Gabriela w tym miesiącu. Tak więc, w pewnym sensie, cały Koran objawiony był w miesiącu Ramadan.   

 

Koran jest księgą doskonałą, której celem jest zreformowanie ludzkości. Jest adresowana do całej ludzkości, a nie do jednego ludu (np. Arabów ) czy wyznania. Pragnie zreformować wszystkich ludzi.

Bóg Swoją doskonałą mocą z ciała stworzył duszę. Dusza postępuje za ciałem.  Jeśli ono udaje się w jakimś kierunku, tam też udaje się dusza. Dlatego też  Koran poświęca wiele uwagi naturze człowieka. Koran zajmuje się jej przemianą i każdemu udziela wskazówek dotyczących postępowania, wysławiania się, mowy, milczenia, jedzenia, ubierania się, snu, wstępowania w związki małżeńskie lub też nie, higieny, kąpieli, utrzymywania dyscypliny w zdrowiu i chorobie, itd. Potwierdza też, że fizyczna kondycja człowieka w ogromnej mierze wpływa na jego duszę.


Koran bardzo dokładnie i precyzyjnie normuje wszystkie aspekty życia społecznego jak i jednostki, czyniąc z islamu religię ponadnarodową. Według Koranu człowiek otrzymał dokładną i pełną naukę pozwalającą mu osiągnąć cel jego stworzenia na ziemi. Powinien żyć w taki sposób, by niezależnie od wszystkich przeciwności codziennego ludzkiego bytu wprowadzać ją w czyn. W islamie życie ludzkie jest zintegrowaną, jednolitą całością, a nie zbiorem różnych elementów rozproszonych i niekiedy wykluczających się. Życie duchowe na równi z materialną stroną życia są nierozłącznymi składnikami natury ludzkiej.

Islam kładzie nacisk na tolerancję religijną i pokojowe szerzenie wiary. Kardynalną regułą, jaką każdy muzułmanin i każda muzułmanka, powinni przestrzegać jest uznanie i okazanie szacunku wszystkim prorokom Boga, włączając proroka Adama (as), Abrahama (as), Mojżesza (as), Jezusa (as), Krisznę (as), Buddę (as), Konfucjusza (as), etc., którzy kiedykolwiek zostali wysłani przez Boga do jakiegokolwiek ludu na ziemi. Koran oraz praktyka proroka Muhammad (niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) stanowią główne źródło prawa islamu zwanego Szariat.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.