Allah

Allah  jest imieniem Jednej, Najwyższej Istoty, również znanej jako Bóg w innych religiach.

Słowo ,,Allah’’ w języku arabskim pochodzi od  Łalah co oznacza  umiłowanie lub miłość.

Słowo Allah w języku arabskim jest stosowane  jedynie jako imię Boga. To słowo w języku arabskim nie występuję w liczbie mnogiej.  Nazwy Boga w innych językach są przydawkowe lub opisowy i są często używane w liczbie mnogiej, ale słowo "Allah" nigdy nie jest używany w liczbie mnogiej. Jest używane jako najpiękniejsze z imion(Atrybutów) Jedynego Boga.

Więcej na ten temat ... pobierz plik

Jedność Boga

Wiara w Jedynego Boga jest czymś wrodzonym w istocie ludzkiej. Islam jest religią  żywą i głosi, że jest w stanie utrzymać stosunki człowieka z Bogiem na tej samej płaszczyźnie co w minionej dalekiej przeszłości. Islam nie uważa objawienia i komunikowania się z Bogiem za należące do przeszłości. Głosi, że drogi wydeptane przez Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Proroka Islamu są wciąż otwarte. Nie są zarezerwowana, jedynie dla proroków żyjących w przeszłości. Brak żywego kontaktu z Bogiem nie oznacza zaprzestania kontaktowania się Stwórcy z człowiekiem, ale oznacza zagubienie przez niego  drogi do Boga.

Wiara w Boga jest fenomenem wszechświata. Prawda nie jest przywilejem jakiegokolwiek wyznania, rasy czy ludu. Przeciwnie, kierow­nictwo Boże jest  darem dla ludzkości, które podtrzymywało ją przez wieki. Koran mówi nam, że nie ma ani rasy, ani ludu, który by nie doz­nał Bożego kierownictwa i nie ma takiego obszaru ziemskiego, ani gru­py ludzkiej, do której by nie zostali wysłani prorocy i wysłannicy Boży.

,, I nie ma takiego ludu, do którego nie zostałby wysłany ten, który ostrzega’’

Koran, sura Al Fatir werset 25

Ich pole działania było jednak regionalne, a ich misja czasowa. Bowiem w tym czasie cywilizacja ludzka nie osiągnęła jeszcze stopnia rozwoju zasługującego na skiero­wanie uniwersalnego wysłannika z uniwersalnym posłannictwem. Prorok Jezus twierdził:„Jestem posłany tylko do owiec, który poginęły, z domu Izraela’’  (Mt.15,26).

Jeżeli faktycznie wszystkie religie zostały zało­żone przez wysłanników Bożych, skąd biorą się różnice w ich naukach?Po pierwsze, różnorodne warunki wymagały różnorodnych nakazów i przepisów. Wszechmogący Bóg zapewnił kierownictwo w różnych okresach czasu rejonom i ludziom zgodnie z ich lokalnymi potrzebami. Po drugie, treści rozmaitych religii przeży­wały się i starzały wraz ze zmiennością czasów, dlatego też nie prze­chowały się w swej oryginalnej formie. Aby zaspokoić zmieniające się zapotrzebowania, w niektórych wypadkach sami wyznawcy wnosili zmiany i innowacje do ksiąg pochodzących z objawienia.

Zmiany i poprawki Boskiego Słowa doprowadziły w końcu do ewo­lucji od kultu Jednego Boga do wielobóstwa, od prawdy do mitu, od miłości do człowieka do jego kultu. Studiując religie od ich zarania, przekonujemy się, że większość założycieli  religii uważała siebie za zwykłych ludzi i nauczycieli czczenia Jednego Boga. Jak na ironię, oni sami w końcu zostali wyniesieni przez swoich naśladowców  do nadludzkich poziomów. Ludzie zaczęli czcić świętych, a zwyczajne istoty ludzkie zostały wyniesione tak, aby pozyskały nadnaturalną moc. W ten sposób zostali stworzeni oprócz Boga, bożkowie.

Więcej na ten temat ...

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.