Definicja islamu

Bóg nazwał tę religię (Koran, 5:4) słowem islam. Po arabsku oznacza ono dosłownie pokój i posłuszeństwo. Pochodzi od arabskiego rdzenia SALAM, czyli pokój, czystość, poddanie i posłuszeństwo. A zatem „islam” to droga człowieka, który jest posłuszny Bogu i pozostaje w pokojowych relacjach zarówno z nim, jak i wszystkimi Jego istotami. Wyznawcy islamu nazywają się muzułmanami co oznacza ,,poddany/a Bogu’’.

We wszystkich innych obszarach świat znaleziono ślady wiary i istnieniu przykazań, co znaczy, że kiedyś nauczali ich prorocy. Nauki te były wysyłane przez Boga na określony czas i do konkretnego plemienia bądź ludu. Nigdy wcześniej nie była objawiona przez Boga nauka doskonała, kompletna i uniwersalna. Arabia była jedynym obszarem nie zaznajomionym takimi naukami i najbardziej wstecznym. Obszar ten był ostatnim, które otrzymał proroctwo, a co najważniejsze uniwersalne, przeznaczone dla całego świata.

Boska mądrość zdecydowała, że ostatnie prawo dane ludziom przez Boga, pochodzić będzie z Arabii( VII w, n.e.). Arabowie wywodzą się od Izmaela, pierworodnego Abrahama, którego po rozdzieleniu z Izraelem rzucono na pustkowie Paran (Faran) w Arabii, co oznacza dwoje uciekinierów. Potomkowie Izmaela zostali rozdzieleni z Bani Izrael ( Dziećmi Izraela/Jakuba) przez Abrahama i nie mieli udziału w Torze, napisano bowiem, że nie będą dziedziczyć po Izaaku, ale też nie związali się z nikim innym. W ten sposób mógł wykorzenić błędy, które pojawiły się w przyszłości. Koran głosi:
Powiedz: „Wierzymy w Allaha i w to, co zostało nam objawione, jak i to, co zostało objawione Abrahamowi, Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i ich plemionom, oraz w to, co dane było Mojżeszowi i Jezusowi i innym Prorokom od ich Pana. Nie czynimy różnic między nimi i Jemu się oddajemy. (Koran, 3:85)

Islam jest najmłodszą z wielkich monoteistycznych religii po judaizmie i chrześcijaństwie, drugą co do liczby wyznawców (około 2 mld) na świecie w czym zaledwie 1/3 stanowią Arabowie, reszta rozproszona jest po całym świecie.

Fundamentalną doktryną w islamie jest jedność Boga. Człowiek zaś jest stworzeniem obdarzonym wolną wolą i odpowiedzialnym za swoje czyny w życiu na ziemi. Decydują one o tym czy zasłuży on na obiecane mu wieczne duchowe życie w Raju po śmierci. Sama wiara nie jest jednak wystarczająca do zbawienia. By je osiągnąć potrzebne są czyny i życie zgodne z nakazami Koranu.
Islam deklaruje się jako wiara uniwersalna, co objawia Bóg w pierwszej części (surze) Koranu. W swoich założeniach islam uznaje wszystkich ludzi za równych.

Zasady wiary normy obrzędowe oraz zachowania społeczne muzułmanina określa Koran – święta księga islamu. Księga objawiona bezpośrednio przez Boga Allaha Prorokowi Muhammadowi (SAŁS). Bardzo dokładnie i precyzyjnie normuje ona wszystkie aspekty życia społecznego jak i jednostki, czyniąc z islamu religię ponadnarodową. Według Koranu człowiek otrzymał dokładną i pełną naukę pozwalającą mu osiągnąć cel jego stworzenia na ziemi. Powinien żyć w taki sposób, by niezależnie od wszystkich przeciwności codziennego ludzkiego bytu wprowadzać ją w czyn.
W islamie życie ludzkie jest zintegrowaną, jednolitą całością, a nie zbiorem różnych elementów rozproszonych i niekiedy wykluczających się. Życie duchowe na równi z materialną stroną życia są nierozłącznymi składnikami natury ludzkiej.

Islam kładzie nacisk na tolerancję religijną i pokojowe szerzenie wiary. Kardynalną regułą jaką każdy muzułmanin i każda muzułmanka powinni przestrzegać jest uznanie i okazanie szacunku wszystkim prorokom Boga, włączając proroka Adama (as), Abrahama (as), Mojżesza (as), Jezusa (as), Krisznę (as), Buddę (as), Konfucjusza (as), etc., którzy kiedykolwiek zostali wysłani przez Boga do jakiegokolwiek ludu na ziemi. Koran oraz praktyka (Sunnah) proroka Muhammad (saw) stanowią główne źródło prawa  islamu zwanego Szariaat.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.