Khilāfat w Koranie

Fragment z Koranu na temat Khilāfat:

Allah obiecał tym z was, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, że z pewnością uczyni ich spadkobiercami na ziemi, tak jak uczynił Spadkobierców spośród tych, którzy byli przed nimi. On obiecał im też, że z pewnością ustanowi dla nich religię, którą dla nich wybrał. Obiecał im, że z pewnością w zamian da im bezpieczeństwo i pokój w następstwie ich strachu. Będą Mnie czcić i nie będą przypisywać mi niczego. Wtedy jeśli kto po tym nie będzie wierzył, będzie buntownikiem. (Sura Al-Nūr, 24: 56)

 

Komentarz:

Niniejszy werset uosabia obietnicę, że muzułmanom zostanie zapewnione zarówno duchowe jak i świeckie przywództwo. Obietnica ta odnosi się do całego muzułmańskiego narodu, ale instytucja Khilāfat przyjmie namacalną postać w osobie pewnych jednostek, które będą następcami Proroka oraz przedstawicielami całego narodu. Będą one, jak to było, uosobieniem Khilāfat. Werset ten mówi również, że wypełnienie tej obietnicy będzie zależeć od przestrzegania Modlitwy przez muzułmanów, płacenia Zakat i posłuszeństwa Posłańcowi Boga we wszystkich religijnych i bieżących sprawach dotyczących narodu. Kiedy wypełnią te warunki, dobrodziejstwo Khilāfat zostanie na nich zesłane i zostaną uczynieni przywódcami narodów. Ich stan strachu ustąpi miejsca stanowi bezpieczeństwa i ochrony, islam będzie ostatecznie królował na świecie, a ponad tym wszystkim Jedyność i Jedność Boga - prawdziwy powód i cel islamu -umocnią się.


Obietnica ustanowienia Khilāfat jest jasna i oczywista. Jako że Prorok Muhamad (saw) jest obecnie dla ludzkości jedynym przewodnikiem po wsze czasy, jego Khilāfat musi nadal istnieć w takiej czy innej formie na świecie do końca jego trwania, kiedy to wszystkie inne poprzednie Khilāfat przestały już istnieć. Istnieje nadrzędność proroctwa Muhammada (saw) nad proroctwami wszystkich innych Proroków i Posłańców Boga. Nasz wiek był świadkiem jego największego duchowego Khilāfat w osobie Ahmada, Obiecanego Mesjasza (as).


Koran mówi o trzech rodzajach Khilāfat:


1. Khilāfat, którzy byli prorokami, takimi jak Adam (as) i Dawid (as). O Adamie, Bóg mówi w Koranie:

,,(…)Zamierzam ustanowić namiestnika na ziemi(…)" (2:31)

oraz o Dawidzie mówi:

,,(…) O Dawidzie, uczyniliśmy cię namiestnikiem na ziemi(…)" ( 38:27).


2. Prorokach, którzy są Khilāfat innego i wyższego rangą Proroka, tacy jak izraeliccy prorocy, którzy wszyscy byli Khilāfat Mojżesza (as). O nich Koran mówi:

,, Zaprawdę zesłaliśmy Torę, w której zawarte było przewodnictwo i światło. Na jego mocy Prorocy, którzy byli Nam posłuszni, byli sędziami dla Żydów(…)". (5:45).


3. Khilāfat Proroka nie będący prorokami, posiadający lub nie czasowo uprawnienia, tacy jak pobożni ludzie uczeni w Prawie. Ich zadaniem jest ochrona i zachowanie prawa przed naruszeniem jego integralności. (5:45).


Krótko mówiąc, komentowany werset obejmuje wszystkie te kategorie Khilāfat, a mianowicie: właściwie prowadzeni Khilāfat Proroka Muhammada(saw), Obiecany Mesjasz (as), jego następcy i duchowi reformatorzy lub Mudżaddid (z arab. Odnowiciel ). Ich zadaniem, jak mówi powyższy werset, jest ochrona Prawa i przywrócenie ,,błądzącej trzody do owczarni Pana."


Wyjątkowymi cechami i właściwościami tych Khilāfat:

·        Są oni powoływani na Khilāfat poprzez osobisty dekret Boga w tym sensie, że serca wierzących skłaniają się ku nim i dobrowolnie akceptują ich jako swoich Khilāfat.

·        Religia, której służy ich misja, staje się mocno ustanowiona poprzez ich modlitwę i wysiłki misyjne.

 

·        Cieszą się spokojem umysłu w czasie trudności, niedostatku lub prześladowania, którego nic nie może zakłócić.

 

·        Czczą tylko Boga, tj. w spełnianiu ich wielkiej odpowiedzialności nie boją się nikogo oraz wykonują swoje obowiązki nieulęknieni i nie są zniechęceni czy przerażeni stojącymi na ich drodze trudnościami.

 


Komentowany werset (24:56) może być również uważany za ucieleśnienie proroctwa, które zostało dokonane w czasie, gdy islam był bardzo słaby, bożki były czczone w całej Arabii, a muzułmanie ( nieliczni w swojej liczbie) obawiali się o swoje życie. A jednak w ciągu zaledwie jednego pokolenia proroctwo spełniło się dosłownie. Bałwochwalstwo zniknęło z Arabii, islam został mocno zakorzeniony nie tylko w Arabii, ale także zapanował ostatecznie na całym ówczesnym cywilizowanym świecie, a wyznawcy Proroka Muhammada (saw), niegdyś uważani za męty i szumowiny ludzkości, stali się przywódcami i nauczycielami narodów.


Słowa: ,,Wtedy jeśli kto po tym nie będzie wierzył, będzie buntownikiem", oznaczają, że ​​Khilāfat jest wielkim błogosławieństwem Bożym. Bez niego nie ma solidarności, spójności i jedności między muzułmanami i dlatego nie mogą bez niego czynić postępu. Jeśli muzułmanie nie będą wykazywać właściwego zrozumienia dla Khilāfat udzielając bezgranicznego wsparcia i posłuszeństwa Khilāfat, utracą ten wielki dar Boży i skierują na siebie gniew Boga.

(Koran z tłumaczeniem angielskim i komentarzem, tom. 4, str. 1869/70).

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.