Instytucja Khilāfat w islamie

 

Po stanowisku Proroka, Khilāfat jest w islamie najważniejszą instytucją. Khulafaa (liczba mnoga od Khalifa) są ostatecznie powoływani przez Boga poprzez Jego Boże kierownictwo. Chociaż Khilāfat zniknął wraz z upadkiem Imperium Otomańskiego, został przywrócony w Ahmadiyyacie (Khilafat Ahmadiyya), tak jak przepowiedział to w swoim proroctwie Prorok Muhammad (saw).


Arabskie słowo Khilāfat oznacza sukcesja, następstwo, dziedziczenie, a Khalifat jest następcą Proroka Allaha. Jego celem jest przeprowadzenie do końca zadania reformacji i moralnego szkolenia, zasianych przez Proroka. Społeczność wyznawców Proroka Allaha kontynuuje pielęgnację swojej wiary i praktykę pod błogosławieństwem instytucji Khilāfat przez tak długi czas jak życzy sobie tego Allah. Allah mówi w Koranie:

 

Allah obiecał tym z was, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, że z pewnością uczyni ich spadkobiercami na ziemi, tak jak uczynił Spadkobierców spośród tych, którzy byli przed nimi. On obiecał im też, że z pewnością ustanowi dla nich religię, którą dla nich wybrał. Obiecał im, że z pewnością w zamian da im bezpieczeństwo i pokój w następstwie ich strachu. Będą Mnie czcić i nie będą przypisywać mi niczego. Wtedy jeśli kto po tym nie będzie wierzył, będzie buntownikiem. (Sura Al-Nūr, 24: 56)

 

Jego Ekscelencja Mirza Basziriuddin Mahmud Ahmad (ra) [syn Obiecanego Mesjasza (as)] pisze:

 

Bóg Wszechmogący czyni wszystko poprzez mądrość i dalekowzroczność. Zawsze stoi za tym powód i logika. Zgodnie z fizycznymi prawami natury, człowiek ma ograniczoną długość życia, ale zadanie reformacji i szkolenie społeczeństwa wymaga znacznie więcej czasu. Tak więc, Allah ustanowił system Khilāfat po systemie instytucji Proroctwa. Khilāfat kontynuuje i wykonuje zadania Proroka. Ziarno zasiane przez Proroka jest chronione i pielęgnowane przez Khilāfat aż stanie się silnym i mocnym drzewem. To pokazuje, że w rzeczywistości Khilāfat jest pochodną lub odgałęzieniem systemu Proroctwa. Oto, dlaczego Prorok Muhammad (saw) powiedział, że po każdym Proroku jest ustanawiany system Khilāfat. (zaczerpnięte z Witamy w Ahmadiyya).Tak jak Bóg powołuje Proroka, także On powołuje Khalifat. On wybiera osobę, która najbardziej kwalifikuje się do zostania Khalifat i prowadzi grupę pobożnych wierzących, dla manifestacji Jego woli, poprzez proces wyboru Khalīfā. Tak więc może pozornie wydawać się, że Khalifat jest wybrany przez grupę pobożnych ludzi, ale w rzeczywistości to Wola Boga prowadzi ich zmysły do wyboru Khalifat, który jest Jego Wyborem. Po tym jak Khalifat zostaje wybrany, pozostaje Khalifat do końca swego życia, jako żyjący testament Bożej Woli.


Khilāfat ustanawia władzę Boga na ziemi, a Khalifat dąży do utrzymania tej władzę w społeczności wyznawców. Dla wierzących Khilāfat jest ucieleśnieniem jedności Allaha, jako że wybierają słuchanie Bożej władzy poprzez osobę Khalifat. Wierni bowiem biorą udział w błogosławieństwie Khilāfat przylegając mocno do wiary i praktyk, zjednoczeni pod nim.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.