Procedura wydawania zaświadczenia o gotowości zakładu do uboju i produkcji w Systemie Halal

1. Do inspekcji zakładu, upoważniony, Muzułmański Związek Wyznaniowy działający na terenie Polski wyznacza osobę posiadającą wiedzę na temat produkcji w zgodzie z wymogami Halal oraz mającą aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce zdrowia. Taka osoba otrzymuje upoważnienie do przeprowadzenia inspekcji w zakładzie produkcyjnym. Wzory upoważnień (zaświadczeń) przekazywane są do Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2. Wnioski z inspekcji w formie pisemnej przedkładane są przez inspektora upoważnionemu polskiemu Muzułmańskiemu Związkowi Wyznaniowemu. Jeśli zakład jest przystosowany do prowadzenia produkcji w zgodzie z wymogami Halal, wydawane jest zaświadczenie potwierdzające przystosowanie zakładu do prowadzenia produkcji w zgodzie z wymogami Halal. W innym wypadku zakład jest informowany o nieprawidłowościach i odmowie wydania zaświadczenia.

3. Zaświadczenie wydaje upoważniony, Muzułmański Związek Wyznaniowy działający na terenie Polski na okres jednego roku i może być anulowane, jeśli w protokole po niezapowiedzianej inspekcji, odnotowane zostaną uchybienia w przystosowaniu zakładu do produkcji w zgodzie z regułami i wymogami Halal.

4. Wykonanie niezapowiedzianej inspekcji upoważniony Muzułmański Związek Wyznaniowy działający na terenie Polski zleca wyznaczonej do tego osobie. Zlecenie jest wydawane w formie upoważnienia do niezapowiedzianej kontroli, gdzie wskazywany jest termin inspekcji, nazwa i adres zakładu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej inspekcji.

Osoba wykonująca inspekcję musi mieć ważne badania lekarskie wpisane w książeczce zdrowia. Po inspekcji sporządzony zostaje przez inspektora protokół informujący o wynikach kontroli.


Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.