Aktualności

Halloween: Szkodliwe innowacje w religii (2020-11-01)

Aktualności

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego.

 

 

Streszczenie Kazania Piątkowego

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad(aba),  Przywódcę Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.

29 października, 2010 r.   

 

Hudhur w dzisiejszym Piątkowym Kazaniu omówił szkodliwe innowacje w religii. Rozpoczął od recytacji poniższego wersu koranicznego:

 

Zaprawdę, Allah nie wybacza, jeśli przypisywać Mu jakiegoś partnera. Wybaczy On jednak wszystko, wszelkie niedociągnięcia temu, komu zechce wybaczyć. Kto zaś ustanawia równych Allahowi, ten rzeczywiście popełnia bardzo wielki grzech. (4:49)

 

Hudhur wspomniał też o wielu korzyściach płynących z nowoczesnych wynalazków i o tym, że niekiedy prowadzą one do utraty człowieczeństwa poprzez przyswojenie obopólnego zła.  Zło przyciąga i sprawia, że człowiek szybko je akceptuje, zapominając o tradycjach i wierzeniach. Niektórzy Ahmadi uważają te sprawy za banalne i wykazują skłonności w ich kierunku, co w rezultacie ma bardzo złe konsekwencje.

Wśród różnych rodzajów zła, jakie niepostrzeżenie opanowuje człowieka jest też jedno będące wielkim grzechem: szirk ( z arab. przypisywanie partnerów Bogu). Bóg nie akceptuje choćby aluzji do szirk. Muzułmanin, który twierdzi, że jest pewny Jedności Boga, musi zrozumieć subtelność tej idei i subtelność szirk, a także być wyjątkowo ostrożny w tym szybko rozwijającym się świecie. Zwłaszcza muzułmanie Ahmadi, którzy zaakceptowali Imama Wieku (tj. Obiecanego Mesjasza, Mirzę Ghulam Ahmada z Qadian), którego pierwszy warunek Bai’at brzmi: kandydat powinien uroczyście obiecać, że powstrzyma się od szirk od tej chwili, do dnia swojej śmierci. Taka jest pierwsza obietnica przy wstępowaniu do Ahmadijjatu, prawdziwego islamu. Można powiedzieć, że muzułmanie wyrażają świadomość jedności Boga wypowiadając Kalima (tzn. islamskie wyznanie wiary). Jednakże występuje tu potrzeba sprowadzenia do islamu ludzi innych wyznań, stąd pierwszy warunek Bai’at. Kalima bardzo gwałtownie neguje szirk, a mimo to widzimy, że muzułmanie nie podejmują odpowiednich starań w sprawie skrytego szirk. Tym samym pierwszy warunek Bai’at jest wielce ważnym dla muzułmanów, którzy wstępują do Ahmadijjatu. Po zastanowieniu możemy wskazać wśród muzułmanów wielu, którzy praktykują skryte szirk. Niektórzy czynią to padając na twarz przed grobami Pirs (ascetów, świętych), inni robią to umieszczając na grobach ofiary a jeszcze inni modląc się przy nich. Często słyszy się, jak kobiety mówią, że prosiły Boga o syna, a żaden się nie urodził, ale gdy poprosiły o to przy grobie Data (Jego Świątobliwość Data Ganj Bukhsh, święty z XI w.), narodził się im syn. Kobiety zazwyczaj okazują słabszą wiarę. Mówiąc ogólnie, wśród muzułmanów pojawia się malejąca tendencja do oddawania czci Bogu; z tego powodu zarówno kobiety i mężczyźni okazują słabą wiarę. Silniej wierzą w Data Ganj Bukhsh, niż w Boga, a pięć codziennych Salat( z arab. codzienna modlitwa) wydaje się im kłopotliwe. Ponieważ te praktyki przechodzą z generacji na generację, wiara w Boga ciągle się osłabia.

 

Zaobserwowanie takich szkodliwych innowacji wśród muzułmanów dodało śmiałości pewnemu Hindusowi, aby napisać wiersz mówiący o tym, że Hindusi czczą bożków, a muzułmanie klękają przed grobowcami. Dalej zamieścił on koszmarne stwierdzenie, niech Bóg wybaczy, że Święty Prorok (saw) jest uznawany za boga. Nie było większego mistrza Bożej Jedności, niż Święty Prorok (saw), nikt też lepiej o niej nie nauczał, ani nie miał lepszego wglądu i percepcji Bożej Jedności i nikt  nie realizował jej lepiej w swoim życiu niż on. Rzeczywistą Jedność Boga może jedynie zrozumieć ta osoba, która daje Bogu pierwszeństwo przed wszystkim, a kto inny niż Święty Prorok (saw) tego dokonał? Nawet przed rozpoczęciem swej  proroczej działalności spędzał on wiele godzin w osamotnieniu, wielbiąc Jedynego Boga. Hudhur odczytał modlitwę Proroka (saw), ilustrującą to:

O Allahu, zapewnij mi twoją miłość i miłość tych, których miłość przyniesie mi korzyści poprzez Ciebie. O Allahu spraw aby rzeczy które lubię i którymi mnie obdarzasz stały się źródłem siły dla mnie, źródłem wzrostu w Twojej miłości, źródłem rozwoju wiary. Obdarz mnie tym, co Ty preferujesz, w stosunku do rzeczy które chciałbym abyś Trzymał z dala ode mnie.

 

Tak więc, jeśli prosił o coś Boga, to wszystko miało na celu Go zadowolić. Hudhur powiedział, że ludzie odwiedzający świętych swoje postępowanie uzasadniają tym, że ludzie ci byli drodzy Bogu. Święty Koran wskazuje, że podobnie wyjaśniali swoje czyny ci, którzy czcili bożki. Święty Prorok (saw) był tak dokładny w ćwiczeniach duchowych swoich Towarzyszy, że mówił, iż nawet mała hipokryzja to szirk. Rzekł: Unikanie szirk jest bardziej subtelne niż ślady stóp na miękkiej ziemi. Towarzysze pytali go, jak powinni tego unikać. Odpowiedział, aby czytali tą modlitwę: O Allahu, chronimy się u Ciebie przed świadomym przypisywaniem Tobie partnerów. I szukamy Twego przebaczenia, jeśli czynimy to nieświadomie.

 

Hudhur wyjaśnił, że Święty Prorok (saw) zawsze opisywał siebie jako jedynie skromnego człowieka. Dlatego poeta indyjski nie ma racji mówiąc, że Prorokowi przypisuje się status boski, ale ma rację przypuszczając, że muzułmanie przypisują grobom znaczenie należne Bogu. Tak więc jest to powód, nad którym muzułmanie powinni się zastanowić, dlaczego postawiono im zarzut szirk. Zwykli muzułmanie nie mogą odrzucić tego zarzutu, ale muzułmanie Ahmadi są zobowiązani zmienić swoją postawę i swoje praktyki tak, aby odzwierciedlały Jedność Boga. Powiedzmy światu, że przyjście Świętego Proroka (saw) miało miejsce, aby umocnić Jedność Boga, ponieważ jednak postawa muzułmanów pogarszała się, teraz można jedynie honorować Jedność Boga przyłączając się do Wspólnoty Obiecanego Mesjasza (niech zadowolenie Boga będzie z nim), który jest prawdziwym i oddanym wyznawcą Proroka.

Obiecany Mesjasz (as) w swojej książce Al Wassiyat  (Testament) napisał : Bóg Wszechmogący pragnie przyciągnąć wszystkich, żyjących w różnych domostwach na świecie, czy to w Europie, czy w Azji, ludzi o różnorodnej naturze do Jedności Boga i zjednoczyć Swoje sługi w jednej Religii. Zaprawdę, to jest powód, dla którego zostałem posłany do świata. Tym samym, wy także powinniście zrealizować to do końca, ale z życzliwością, moralną prawością i gorliwymi modlitwami. (,,Testament", strona 8-9) Hudhur powiedział, że rozumiejąc to przesłanie obowiązkiem Ahmadi staje się bycie pomocnikami Imama Wieku oraz dążenie każdym czynem i słowem do umocnienia Jedności Boga.

Hudhur rzekł, gdy szkodliwe innowacje stają się powszechne, to odciągają człowieka od prawdziwych nauk i osłabiają religie. Wszystkie wczesne religie straciły swoje początkową wiarę z powodu pojawienia się nowych, szkodliwych zmian, jakie się w nich zadomowiły i nie przyszedł nikt, aby je zlikwidować. Zaprawdę, nikt nie miał przyjść, bo to islam miał stać się ostatnią, trwałą religią na ziemi i miało mieć miejsce pojawienie się Proroka (saw). Teraz, pewne szkodliwe innowacje dotarły też do islamu, a niektóre z nich są równoznaczne z szirk, zarówno z jawnym, jak i ze skrytym szirk. Jednak, zgodnie ze Swoją obietnicą, Bóg posłał Obiecanego Mesjasza (as), aby ochronił islam przed szirk oraz szkodliwymi innowacjami i InshaAllah( z arab. jeśli Bóg tak zechce) pozostanie on bezpieczny.

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że droga Świętego Proroka (saw) i jego Towarzyszy jest naszą drogą. Dodał też, iż święci wprowadzili wiele szkodliwych zmian, a poprawna droga islamu to czytanie Koranu z namaszczeniem, ofiarowywanie Salat z rozmysłem i modlenie się do Boga.

 

Hudhur wyjaśnił, że oprócz ogólnych szkodliwych zmian Obiecany Mesjasz (as) za innowacje uznawał także zbyt silne kładzenie nacisku na rytualne wspominanie Boga w formie zikr oraz Proroka w formie łird. A to z tego powodu, że takie praktyki powodują, iż człowiek nie zwraca należytej uwagi na realny aspekt, jakim jest Salat. Hudhur powiedział o pewnym zdarzeniu, gdy to bardzo pobożna siostra poważanej osoby, pod wpływem innych ludzi zwróciła się ku wspominaniu. Stopniowo zrzekła się swego dobrowolnego oddawania czci Bogu zastępując je zikr(wspominanie Boga ) i pomimo, że jej brat zwrócił jej uwagę na to, iż ta droga jest błędna oraz radził jej czytać „La Hałla…”, aby uzyskać pomoc, ale ona nie zmieniła swojego postępowania. Po pewnym czasie stwierdziła, że zaniechała też modlitw obowiązkowych. Wówczas zaczęła czytać La Hałla ła la qułłata illa billah (z arab. Nie ma siły unikania grzechu i spełniania dobrych uczynków, jak jedynie poprzez Allaha) i dzięki temu jej uwaga poświęcana oddawaniu czci Bogu powróciła. Hudhur dodał, że odmawianie zikr jest bardzo dobre, ale jedynie po wypełnieniu modlitw obowiązkowych. Porzucanie tego, co jest obowiązkowe i zapisane w Sunnah ( praktyki Proroka) jest błędem. Nie ma wątpliwości, że zgromadzenia, gdzie powtarza się Allahu i zikr są zgromadzeniami o czystych intencjach, ale kiedy przekracza to pewne granice skłaniają się one ku szatańskim sposobom. Tak więc, powiedział Hudhur, gdy coś najwyraźniej prowadzi do pobożności, może też doprowadzić do szkodliwej innowacji, a wpływ innych zmian na społeczeństwo jest coraz większy i dlatego konieczna jest wielka ostrożność. Ahmadi powinni uczynić coś na wzór dżihad, starając się tego unikać.

 

Hudhur jeszcze raz podkreślił, że innowacje odgrywają wielką rolę w rozpowszechnianiu złych rzeczy. Wiele osób zaczyna zachowywać się w pewien sposób bez zastanowienia i po prostu naśladuje innych, wciągając w to też swoje dzieci. Do takich popularnych na zachodzie zwyczajów należy obchodzenie Halloween. Będzie ono właśnie wkrótce obchodzone. Lekkomyślnie, niektórzy Ahmadi także pozwalają uczestniczyć w tym swoim dzieciom, nie zastanawiając się nad pochodzeniem tego święta, itd. Halloween jest szkodliwą innowacją panującą wśród chrześcijan, która zbliża człowieka do szirk. Biblia zakazuje czarów, satanicznych praktyk, itp., ale Halloween jest ogólnie uznawane za zabawę. Hudhur rzekł, że zawsze trzeba pamiętać, iż musimy unikać jakichkolwiek zabaw, jakie opierają się na szirk lub są w inny sposób szkodliwe.

Hudhur powiedział, że zwróciło to jego uwagę, gdy odpowiadająca za grupę badawczą opowiedziała mu, jak jej mała córka prosiła o pozwolenie, aby mogła włożyć kostium na Halloween, ale matka nie wyraziła zgody. Kiedy dokładnie przyjrzała się temu świętu o co prosił Huzur, pojawiły się pewne dziwne fakty. Hudhur zaprezentował ich podsumowanie. Powiedział, że dzieci często piszą do niego pytając, jakie zło tkwi w przyłączeniu się do Halloween, że ich rodzice nie pozwalają im brać w tym udziału. Hudhur odpowiedział im zgodnie z uzyskanymi wiadomościami, że ten zwyczaj jest zły i nie miły oraz powstrzymał ich od udziału w tej zabawie. Jednakże teraz, kiedy pojawiło się definitywne wyjaśnienie ważne jest, aby dzieci Ahmadi unikały tych praktyk.

 

Halloween wywodzi się ze starych pogańskich irlandzkich zwyczajów i bazuje na koncepcji przynależności do czarownic; koncepcji, która depcze religię i świętość domostw. Nie ma znaczenia za jak świetną zabawę jest uznawane, bo bazuje na bardzo złych i zawierających szirk fundamentach. Podstawowa koncepcja jest taka, że 31 października znikają granice pomiędzy żywymi i martwymi, a martwi wracają, żeby szkodzić żywym. Chcąc uniknąć szkody, o czym krąży wiele bezsensownych pogłosek, wzywano tzw. magików, którzy przyjmowali od ludzi zwierzęta i zbiory, a potem ofiarowywali je w specjalny sposób. Częścią rytuału jest też ognisko, które miało odstraszać zmarłych. W tym celu też ubierano specjalne kostiumy i maski. Chrześcijaństwo zaakceptowało ten rytuał, a w szczególności kościół katolicki. Z powodu chrześcijaństwa media także rozpowszechniły Halloween na całym świecie, a zwłaszcza na zachodzie: w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii, Nowej Zelandii, Australii i w innych krajach europejskich.

 

Hudhur powiedział, że ten zwyczaj to skryte zło. Muzułmanie mieszkający na zachodzie go zaakceptowali. Dzieci wkładają kostiumy i chodzą od drzwi do drzwi prosząc o coś, co uspokoi duchy. Panuje pogląd, że jeśli domownicy dadzą coś przebranym dzieciom, to martwi nie zaszkodzą ich domostwu. Tak naprawdę, to wszystko jest uznawane za dobrą zabawę, ale idea, na której się to opiera bazuje na szirk. Jest to niezgodne z godnością dzieci Ahmadi, aby ubierały się w dziwny sposób i chodziły od domu do domu jak żebracy, choćby było to jedynie z powodu słodyczy. Ahmadi powinni zachować dostojność, co trzeba wpajać dzieciom od najmłodszych lat.

 

Przesłanie Halloween jest równoznaczne z wiarą w egzystencję czarownic, złych duchów i czczenie szatana. Wyjątkowym złem jest wiara w rzeczy nadprzyrodzone, nawet dla zabawy. Z tego powodu nasze dzieci powinny się tego wystrzegać. Do niedawna mieszkańcy wsi obdarowywali dzieci wierząc, że uchroni ich to przed duchami. Takie zwyczaje utwierdzają dzieci w złym postępowaniu w imię zabawy. Złe zwyczaje stają się wśród młodzieży czymś powszechnym. Na zachodzie wszelkie zło jest dozwolone w imię zabawy i praw dziecka. Jednakże także tu pojawiają się głosy przeciwne Halloween i mówi się, że zachęca ono dzieci do straszenia ludzi i popełniania przestępstw. Także filmy są złym przykładem, a kiedy takie zwyczaje dodają odwagi młodzieży do wybryków w imię zabawy, społeczeństwo degeneruje się. Dla nas najważniejszą sprawą jest sprowadzanie duchów zmarłych, co może jedynie Bóg, a co jest popełnianiem szirk. Prezenty mają obłaskawić duchy. Jest to najbardziej absurdalna i bezsensowna idea.

 

Dr. Grace Ketterman napisała w swojej książce ,,Ty i problemy twojego dziecka’’:

Tragicznym ubocznym efektem strachu w życiu dzieci, zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w okresie poprzedzającym dojrzewanie jest zainteresowanie i zaangażowanie się w nadprzyrodzone fenomeny okultystyczne.

 

Hudhur powiedział, że dziś rytuały Halloween nie ograniczają się do noszenia kostiumów i chodzenia od domu do domu. Starsze dzieci z rozmysłem straszą ludzi w ich domach i przeszkadzają sąsiadom. Rezultatem są sytuacje nieprzyjemne dla ich rodziców i niszczenie ich własnego życia. Dlatego Hudhur jeszcze raz radził Ahmadi unikać takich sytuacji, a zamiast tego zwiększać swoją więź z Bogiem. Nie powinni tak łatwo ulegać wpływom z Zachodu, aby nie uwikłali się w skryty szirk. Niech Bóg uchroni przed tym każdego.

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że człowiek twierdzi, iż czci Boga, ale czy ta cześć oznacza tylko mnóstwo ukłonów lub niekończące się powtarzanie różańca (Tasbih) ? Oddawać cześć Bogu może ten, którego miłość do Boga osiąga taki poziom, że jego własny byt staje się nieważny. Przede wszystkim ważna jest wiara absolutna w Boga jak i pełna świadomość Bożego piękna i łaskawości. Ten związek uczuciowy zawsze odzwierciedla się już w twarzy człowieka, bo jego patos jest zawsze obecny w jego sercu. To serce troszczy się o wielkość Boga w takim stopniu, że cały świat zdaje się być martwy w porównaniu z tym a każda obawa wiąże się z Nim i z osiąganiem Jego zadowolenia. Rozkoszą jest doświadczanie samotności z Nim, a bez Niego serce nie może być usatysfakcjonowane przez kogoś innego. Kiedy osiągnięty zostaje taki stan, to wówczas możemy mówić o oddawaniu czci, jednakże, aby powstał potrzebne jest specjalne błogosławieństwo Boga.

Hudhur modlił się aby Bóg pozwolił nam spełnić oczekiwania ustanowione przez Obiecanego Mesjasza (as) i abyśmy zawsze się o to starali się. Jeżeli będziemy się starać, to Bóg nas pobłogosławi, InshaAllah( z arab. jeśli Bóg tak zechce).

 

 

 

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.